За нас

Нашата мисия е да бъдем надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране. Ние целим да предложим на нашите клиенти добро обслужване, алтернативен метод за допълнителен приход, като в същото време ги направим съпричастни към опазването на околната среда.

БГ СКРАП Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА “БОВА ТРАНС” ООД.

Нашата мисия е да бъдем надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране. С разширяване на нашата дейност и с високите стандарти на работа, ние целим да предложим на нашите клиенти добро обслужване, алтернативен метод за допълнителен приход, като в същото време ги направим съпричастни към опазването на околната среда. Вярваме, че стимулирайки рециклирането и връщането на отпадъци, ние помагаме за създаването на едно екологично отговорно общество.

“БОВА ТРАНС” ООД ПРИТЕЖАВА РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)

Фирмата притежава разрешение съгласно новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 16.03.2017 г., издадено от РИОСВ-София, с решение номер 12-ДО-1190-03 от 16.03.2017 г., за събиране и третиране на следните видове отпадъци:

Черни и цветни
метали

БГ СКРАП изкупува всички видове черни и цветни метали, които могат да бъдат рециклирани. Предлагаме на нашите клиенти винаги актуално високa цена за изкупуване.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

БГ СКРАП изкупува излезли от употреба моторни превозни средства . Предлагаме на нашите клиенти високи цени.

Излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

БГ СКРАП изкупува електронна скрап, която може да бъде рециклирана. Предлагаме на нашите клиенти високи цени и бързо обслужване при изкупуването на електронна скрап.

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

БГ СКРАП изкупува негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Предлагаме на нашите клиенти високи цени и бързо обслужване.

Фирма “Бова Транс” ООД е дружество регистрирано по Закона за защита на личните данни. За да можем да бъдем коректен и отговорен партньор ние събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на всеки наш клиент, без да ги предоставяме на трети лица. Всички лични данни събирани от “Бова Транс” ООД са с цел подобряване качеството на услугите, които предлагаме, както гаранция за произхода на отпадъците, които приемаме.

Като регистрирано дружество по Закона за защита на лични данни, ние имаме право и сме задължени да изискваме от нашите клиенти и доставчици следните данни:

  • Трите имена, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес, телефон за контакт.
 

Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси се свържете с нас на телефон 0889 30 31 31.

„БОВА-ТРАНС” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-4069-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 17.07.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.